SGK PRİMLERİNE AF GELİYOR!
SGK PRİMLERİNE AF GELİYOR!
RESMİ TATİLDE İŞÇİLER ZORLA ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?
RESMİ TATİLDE İŞÇİLER ZORLA ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?
6,3 MİLYON KİŞİ TORBA YASASINI BEKLİYOR!
6,3 MİLYON KİŞİ TORBA YASASINI BEKLİYOR!
SİGORTALIYI ÖLDÜREN YAKININA MAAŞ BAĞLANIR MI?
SİGORTALIYI ÖLDÜREN YAKININA MAAŞ BAĞLANIR MI?
YAPILANDIRMA SÜRECİ 02/06/2014'TE BİTİYOR
YAPILANDIRMA SÜRECİ 02/06/2014'TE BİTİYOR
ÇALIŞMA HAYATININ DENETİM KARMAŞASI
ÇALIŞMA HAYATININ DENETİM KARMAŞASI
SAHTE SİGORTAYA DİKKAT!
SAHTE SİGORTAYA DİKKAT!
İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN SAĞLIK RAPORU PARASINDA ERTELEME
İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN SAĞLIK RAPORU PARASINDA ERTELEME
10 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
10 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
800 BİN EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ HABER
800 BİN EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ HABER
ZORUNLU ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI KANUNİ Mİ?
ZORUNLU ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI KANUNİ Mİ?
BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
APARTMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ
APARTMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ
2012-04-26 20:45:09

Madde 92 - Yetkili Makam Ve Memurlar

 

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2008/11624

 

Karar No

: 2009/37009

 

Tarih

: 25.12.2009

 

 

 

KAVRAMLAR;

 • FAZLA ÇALIŞMA
 • BORDRONUN İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMIŞ OLMASI
 • İŞ MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN TUTUTLAN TUTANAKLAR

 

Davacının bordrolardaki tahakkuktan fazla çalışması tespit edildiği takdirde bordronun ihtirazi kayıtsız imzalanmış olmasının belgelerle kanıtlanan fazla çalışmaya hükmedilmesine engel değildir.

 

 

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas No

: 2009/10-41

 

Karar No

: 2009/93

 

Tarih

: 25.02.2009

 

 

 

KAVRAMLAR;

 • HİZMET TESPİTİ
 • KURUM MÜFETTİŞİ RAPORU
 • DENETİM TUTANAKLARI

 

506 Sayılı Kanunun 130. maddesi hükmüne göre Kurum müfettişi tarafından usulünce düzenlenmiş tutanaklar, aksi eşdeğerde delillerle kanıtlanıncaya kadar geçerli belgelerdendir. Anılan maddede 4447 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle de "sigorta müfettişlerinin bu kanunun uygulanması bakımından İş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisini haiz bulundukları" öngörülerek bu yönde 4857 sayılı İş Kanununun 92/son maddesine yollamada bulunulmakla, geçerli biçimde düzenlenen tutanak aksinin eşdeğerde delillerle ispatlanması gereğine ilişkin ilke aynen muhafaza edilmiş olup, eldeki davada, aksi eş değerde delille ispatlanamayan Kurum müfettişinin usulünce düzenlenmiş Yerel Denetim tutanağı esas alınarak, davalı işverene ait işyerinde ...tarihleri arasında davacının hizmet akdi ile çalıştığının tespitine karar verilmesi gerekir.

 

 

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2008/34079

 

Karar No

: 2008/26691

 

Tarih

: 13.10.2008

 

 

 

KAVRAMLAR;

 • İŞE İADE İSTEMİ ( Davacının Şarta Bağlı İstifasının İkale Kabul Edilmesi Bir Anlamda Doğru İse de Davacı İşçinin Bu Şekilde Fesihte Makul Bir Yararının Bulunmadığı )
 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ ( Sendika Üyesi Olan Davacıdan İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmasının Engellenmesi ve Kıdem Tazminatının Ödenmesi İçin İstifa Dilekçesi Alındığı - Feshin Davalı İşveren Tarafından Yapıldığı )
 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE ( BOZMA ) SÖZLEŞMESİ İLE SONA ERDİRİLMESİ ( Davacı İşçinin Bu Şekilde Fesihte Makul Bir Yararı Bulunmadığı - Davacının Ayrılma İradesinin Bulunmadığı/İş Sözleşmesinin Davalı İşveren Tarafından Feshedildiği )
 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( İkale Sözleşmesi ile Fesihte Davacı İşçinin Makul Bir Yararının Bulunmadığı - Davacının Ayrılma İradesinin Bulunmadığı/İş Sözleşmesinin Davalı İşveren Tarafından Feshedildiğinden Davanın Kabulü Gereği )

 

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davalı işyerinde çalışan ve tanık olarak dinlenen işçiler sendikal nedeni doğruladıkları gibi, davacı ve 9 işçinin iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedildiğini, tazminatlarının ödenmesi için görev değişikliğini kabul etmemeleri yönünde dilekçe vermeleri şartını ileri sürüldüğünü belirtmişlerdir. Davalı işveren tarafından görev değişikliği konusunda yapılmış bir yazılı bildirim bulunmamaktadır. Böyle bir bildirim olmadığı halde yeni sendika üyesi olan davacı gibi bir çok işçinin aynı şekilde, görev değişikliği yapıldığı, kabul etmediği, tazminatları ödenmek koşulu ile istifa ettiği” şeklinde dilekçe vermesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Davacının şarta bağlı istifasının ikale kabul edilmesi bir anlamda doğru ise de, davacı işçinin bu şekilde fesihte makul bir yararı bulunmamaktadır. Sendika üyesi olan davacıdan iş güvencesi hükümlerinden yararlanmasının engellenmesi ve kıdem tazminatının ödenmesi için istifa dilekçesi alındığı, davacının ayrılma iradesinin bulunmadığı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır.

 

 

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2008/32702

 

Karar No

: 2008/35182

 

Tarih

: 23.12.2008

 

 

 

KAVRAMLAR;

 • İŞ MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN TUTULAN TUTANAKLAR
 • FAZLA ÇALIŞMA
 • TUTANAKLAR
 • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ

 

4857 sayılı İş Kanununun 92. maddesine göre iş müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. Somut olayda davacı işçi yönünden haftalık 45 saatin aşılmadığı ve hafta tatillerinin kullanıldığı dosya içeriği ile sabit olmuştur. Böyle olunca fazla çalışma ile hafta tatili ücreti isteklerinin reddi gerekir.

 

 

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2006/21741

 

Karar No

: 2007/9569

 

Tarih

: 05.04.2007

 

 

 

KAVRAMLAR;

 • KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK
 • İŞYERİ DEVRİ
 • BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ TUTANAK VE RAPORLARI

 

Davacının çalıştığı aynı işyerinin davalı tarafından 3.8.2001 tarihinde işletilmeye devam edildiği ve iş yeri devrinin gerçekleştiği anlaşıldığından davacının önceki çalışmaları nazara alınmadan sonuca gidilmesi isabetsizdir.

 

 

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2007/5889

 

Karar No

: 2007/32668

 

Tarih

: 07.11.2007

 

 

 

KAVRAMLAR;

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
 • FAİZ
 • TEMERRÜT
 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

 

Davacı, ücret farkı, ikramiye, vasıta, giyim, konut yardımları, hizmet zammı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile genel tatil gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük tarihinden öncesine ait fazla çalışma ücreti bakımından Toplu İş Sözleşmesinin temerrüt hükümleri uygulanamayacağından, davacının, sözkonusu dönemdeki fazla çalışma alacaklarına dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verilmesi gerekir.

 

 

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas No

: 2006/9-155

 

Karar No

: 2006/248

 

Tarih

: 26.04.2006

 

 

 

KAVRAMLAR;

 • ALACAK DAVASI
 • HUSUMET
 • YASAL KARİNE
 • TUTANAKLARIN KARİNE OLMASI

 

4857 sayılı İş Kanununun 92/son maddesinde yer alan "Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir." hükmü, gerekse 506 Sayılı Kanunun 130/4. maddesinde yer verilen "Bu maddenin uygulamasında teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahip olanlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir." hükmü karşısında, dosya içeriği dikkate alındığında müfettiş raporunun aksini kanıtlayacak bilgi ve belgeye ulaşılamadığı da görülmektedir.

 

 

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2005/32427

 

Karar No

: 2005/35925

 

Tarih

: 14.11.2005

 

 

KAVRAMLAR;

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Haftanın 6 Günü 3 Saat Fazla Mesai Yapmanın Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Makul Oranda Takdiri İndirime Gidilmesi Gerektiği )
 • BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜGÜ TUTANAKLARI ( Aksi İspat Edilinceye Kadar Doğru Sayılacağı )

 

Bir kimsenin haftanın 6 günü 3 saat fazla mesai yapması hayatın olağan akışına aykırı olup, fazla mesai ücretinden hastalık, kişisel mazeretler gibi nedenler gözetilerek makul oranda takdiri indirim yapılması gerekir.

Bölge Çalışma Müdürlüğü belirlemesi aksi ispat edilinceye kadar doğru sayılır.

 

 

T.C.
YARGITAY
Yirmibirinci Hukuk Dairesi

Esas No

: 2005/3900

 

Karar No

: 2005/8941

 

Tarih

: 04.10.2005

 

 

 

KAVRAMLAR;

 • PRİM VE GECİKME ZAMMI BORCU
 • PRİM BORCUNDAN SORUMLU OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ
 • SSK MÜFETTİŞ RAPORU

 

Davacı, tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammı borcundan sorumlu olmadığının tesbitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemenin, delillerle doğrulanan 26.7.2000 tarihli SSK müfettiş raporuna dayanılarak tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammından neden daha az prim ve gecikme zammı hesapladığını açık ve denetlenebilir şekilde ortaya koymayan bilirkişinin raporunu hükme esas alması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

 

 

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2005/3231

 

Karar No

: 2005/7591

 

Tarih

: 30.06.2005

 

 

 

KAVRAMLAR;

 • ÇALIŞMANIN TESPİTİ
 • YAZILI BELGELERLE İSPAT
 • MÜFETTİŞ TESPİTİ

 

Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde işe başladığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece yapılacak iş, müfettiş tespitinin yapıldığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan 4857 Sayılı İş Kanununun 92.maddesi gereğince, aksi sabit oluncaya kadar müfettiş tespit tutanaklarının muteber olduğu göz önünde tutularak, aksinin aynı ölçü ve değerde yazılı belgelerle ispatının mümkün olduğunu dikkate alarak, davacıdan bu konudaki yazılı delillerini sormak, tespiti istenen dönemde işyeri belgelerini getirtmek, çalışanları tespit ederek bilgilerine başvurmak ve varılacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.

 

 

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2005/931

 

Karar No

: 2005/3295

 

Tarih

: 29.03.2005

 

 

 

KAVRAMLAR;

 • KURUM MÜFETTİŞİ TUTANAKLARI
 • KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ
 • PRİM BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİ
 • PRİMLERİN TAHAKKUK DÖNEMİ

 

Kurum işlemi ve komisyon kararının iptali ile toplam 15.524.307.724 lira prim borcu bulunmadığının davasıdır. 506 sayılı Kanunun 130.maddesi hükmüne göre, Kurum müfettişi tarafından usulünce düzenlenmiş tutanaklar, aksi eşdeğerde delillerle kanıtlanıncaya kadar geçerli belgelerdendir. Primlerin ait oldukları dönem ve geçerli mevzuat uyarınca zamanaşımına uğrayan kısmının bulunup bulunmadığı, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi yönünden dayanak yasaların yürürlükte olmadığı döneme ilişkin tahakkukun bulunup bulunmadığı yönleri açıklığı kavuşturulmak suretiyle sonuca varılması gerekir. Soyut düzeydeki bilirkişi raporuyla sonuca varılmış olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.